Polityka Prywatności obowiązująca w "Sell House" Robert Zawisza-Blachnicki
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest "Sell House" Robert Zawisza-Blachnicki
Częstochowa, ul. Jasnogórska, nr 57, lok. 12, 42-217
W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: zawiszablachnickir@gmail.com lub tradycyjnej na adres naszej siedziby.
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:
• w celach kontaktowych na podstawie udzielonej zgody (przepisy RODO); • w celu wykonania przyjętego zlecenia zgodnie z sztuką i właściwym jej przeznaczeniem zgodnie z zawartą umową i Kodeksem Cywilnym; • w celu pozyskania podstawowych informacji i danych niezbędnych do wykonania usługi zgodnie z art. 180 Ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami; • w celu prawnego sformalizowania współpracy pomiędzy Administratorem, a Zamawiającym usługę zgodnie z art. 180 Ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
• w celach rozliczeniowych, aby wystawić dokument księgowy zgodnie z Ustawą o Vat, Ordynacją Podatkową i innymi przepisami podatkowymi;
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby ich wykazania;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z przepisami RODO;
2. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres:
• Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy nie dłużej jednak niż 5 lat.
• Do czasu realizacji celu na jaki zostały pobrane.
• Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody lub jeśli dane te się zdezaktualizowały.
3. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazywane:
• naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, podmiotom zaangażowanym w proces realizacji projektu, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym.
• naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym, z którymi zawarliśmy Umowy Powierzenia, aby dane były w odpowiedni sposób chronione.
4. Monitoring Nasza firma nie stosuje monitoringu.
5. Pan/Pani prawa wynikające z RODO:
a. w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
b. poprawić błędne dane osobowe,
c. zażądać, aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe,
d. zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone,
e. skorzystać z prawa do przenoszenia danych,
f. wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody)
g. sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
h. W każdej chwili jest pan/Pani uprawniony/a do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
6. Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:
a. osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
7. Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania.
8. Nie wysyłamy danych do Państw Trzecich
9. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w naszej firmie, aby dane były chronione na najwyższym poziomie.